Procesy

Techniczne przygotowanie produkcji

Biuro techniczne odpowiada za przygotowanie dokumentacji technologicznej i nadzór nad procesem produkcji.

Realizowane zadania:

  • analiza dokumentacji konstrukcyjnej pod kątem technologiczności konstrukcji
  • określenie sposobu budowy zespołu modelowego
  • dobór układów zalewania i zasilania odlewu
  • określenie parametrów metalurgicznych procesu

Opracowanie procesu technologicznego następuje w oparciu o obowiązujące normy PN-EN oraz instrukcje ISO.

technologie01

Wykonanie, remonty i adaptacje zespołów modelowych

Na bazie dokumentacji technologicznej wykonywane są nowe zespoły modelowe oraz prowadzone inne prace związane z przygotowaniem omodelowania do produkcji (zmiany konstrukcyjne narzucone przez klienta, modyfikacje technologiczne, remonty i adaptacje zespołów modelowych).

technologie02

Formowanie

Formy i rdzenie wykonywane są z furanowych mas samoutwardzalnych.
Masa wytwarzana jest w mieszarko-nasypywarkach typu WDS i AMD.
W procesie formowania wykorzystywane są skrzynie formierskie o wymiarach: od 1000 x 1000 mm do 8000 x 2000 mm oraz doły formierskie o wymiarach max. 20 000 x 4000 x 2000 mm.

technologie03

Regeneracja i transport mas

Zautomatyzowana instalacja do regeneracji mas formierskich przeznaczona jest do regeneracji masy powstałej w wyniku wybicia form odlewniczych na zespole krat wstrząsowych. Transportowana jest za pomocą przenośników taśmowych do zbiornika masy wybitej. Masa ze zbiornika, rozdrobniona, otarta z otoczki stosowanych spoiw, odpylona i schłodzona do żądanej temperatury - podawana jest do zbiornika regeneratu.
Uzyskany w ten sposób regenerat podawany jest pneumatycznie na stanowiska formierskie, gdzie jest wykorzystywany jako pełnowartościowy materiał do wykonywania form i rdzeni.
Odzyskujemy 96% piasku jako pełnowartościowy materiał do ponownego wykorzystania w procesie formowania.

technologie04

Wytop żeliwa

Ciekłe żeliwo wytwarzane jest w:

  • piecu indukcyjnym OTTO JUNKER o pojemności 6 t. i wydajności 8 t/h
  • żeliwiaku Ø1000 z zimnym dmuchem wzbogaconym tlenem o wydajność 8 t/h.

Formy zalewane są ciekłym metalem z kadzi przechylnych o pojemności do 20 000 kg.

technologie05

Oczyszczanie odlewów

Odlewy z masy formierskiej wybijane na zespole krat wstrząsowych.
Masa z dużych i skomplikowanych odlewów usuwana jest na stanowisku do płukania wodą pod ciśnieniem 160 bar.
Mniejsze odlewy śrutowane są w oczyszczarkach wirnikowych OWPK-4, odlewy duże w namiocie, gdzie proces ten wykonywany jest ręcznie.
Każdy z odlewów czyszczony jest ręcznie narzędziami pneumatycznymi

technologie06

Kontrola jakości

Dział kontroli jakości odpowiada za nadzór nad całym procesem produkcji.
Prowadzone są kontrole wymiarowe zespołów modelowych, wykonania rdzeni i form, szczegółowa kontrola wymiarowa sztuki próbnej odlewu. Prowadzone są badania materiałów używanych do produkcji, masy formierskiej, składu chemicznego oraz próby wytrzymałościowe.
Na podstawie przeprowadzonych badań Dział Kontroli Jakości wystawia atesty materiałowe, świadectwa jakości oraz inne, zgodnie z wymogami klienta.

technologie07

Obróbka mechaniczna

Proces realizowany na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta.
Wykonujemy obróbkę mechaniczną zarówno zamówionych odlewów jak i detali dostarczonych przez klientów.
W przypadku braku technicznych możliwości w Odlewni proces obróbki realizujemy w ramach Grupy Kapitałowej, wykorzystując szerokie możliwości RAFAMET S.A.

technologie08

Obróbka cieplna

Obróbka cieplna odlewów w zakresie wyżarzania i stabilizowania odlewów żeliwnych i konstrukcji stalowych prowadzona jest na zamówienie klienta.
W przypadku braku technicznych możliwości w Odlewni proces obróbki cieplnej realizujemy w ramach Grupy Kapitałowej, wykorzystując możliwości RAFAMET S.A.